யாழினி

சாளரம் பொளித்த கால்போகு பெருவழி
வீதிமருங் கியன்ற பூவணைப் பள்ளித்
தகரக் குழலாள் தன்னோடு மயங்கி
மகரயாழ் வான்கோடு தழீஇ
வட்டிகைச் செய்தியின் வரைந்த பாவையின்
~ பளிக்கறை புக்க காதை, மணிமேகலை

இழையர் குழையர் நறுந்தண் மாலையர்
சுடர்நிமிர் அவிர்தொடி செறித்த முன்கைத்
திறல்விடு திருமணி இலங்கு மார்பின்
வண்டுபடு கூந்தல் முடிபுனை மகளிர்
தொடைபடு பேரியாழ் பாலை பண்ணிப்
பணியா மரபின் உழிஞை பாட
இனிதுபுறந் தந்தவர்க் கின்மகிழ் சுரத்தலிற்
சுரம்பல கடவும் கரைவாய்ப் பருதி
~ பதிற்றுப்பத்து (ஐந்தாம் பத்து)

To all the great men of ancient Tamil Kingdoms… Certain school of thought rekindles the flame of spirit to a strive further and farther… here is mine…

1. The great poets and poetesses of Sangam Literature who compiled legendary works during 600 B.C.E to 300 C.E.
2. Pandyas, huge patrons of Tamil Sangam.
3. Mahendravarman Pallavan I (600 C.E. to 630 C.E.) is a versatile persona, an intellect. He never seizes to amaze me – led life in a grand style, tried out different things in addition to his primary job of ruling a kingdom. He is an architect (assumed title, Vichitrachittan, for being a pioneer in rock-cut architecture in South India – Mandagappattu is the first temple to be built without wood, brick, mortar, or metal which is followed by Mahabalipuram, Trichy, Thirumayam, Siyamangalam, Mahendravadi, and Srigavaram) , artist (assumed title, Chitrakkarapuli for his prowess in painting – Sivakamiyin Sabadham lists his interest in pursuing the secrets of Ajanta and Ellora paintings), musician (credited with the invention of seven-stringed veena called Parivadhini, a composer of music set to Sankeeranajaathi thalam, and can sing in different voices), poet (author of the play, Mattavilasa Prahasana and Bhagavadajjuka), and a philosopher (analyzing Buddhist and Saiva philosophies with witty humor, criticizing the hypocrisy of contemporary religious beliefs in his plays).
4. Rajasimha / Narasimhavarman Pallavan II (695 C.E. to 728 C.E.) is also known for many things other than ruling an empire. He is a dramatist and a poet. His works in Sanskrit and Tamil are mostly lost. Some of his plays Kailasodharanam and Kamsavadham are being used with Kutiyattam in Kerala. Devotee of Lord Siva, he is listed among the 63 Nayanmars (patron saints of Saivam) under the name Kazharsimha Nayanar. He is another great architect who envisioned a new style of Dravidian temples – Katrali – from its predecessor, rock-cut ones. Kailasanathar Temple and Vaikuntanathar Temple of Kanchipuram, Shore Temple of Mahabalipuram stands a testimony to this vision. Apparently Rajaraja cholan stood in awe visiting Kailsanathar Temple and named it “kachipettu periya thirukatrali” is believed to be one of the inspirations to build Brihadeeswarar Temple.
5. Rajaraja Cholan (985 C.E. to 1014 C.E.)…I’m a big fan of Cholas in general after Ponniyin Selvan. He is supposedly one among the seven kings of India who never lost a war – Karikala Cholan (sangam era), Samudragupta Maurya, Chandragupta Maurya, Ashoka, Narasimhavaram I, and his son Rajendra Cholan. Apart from several wars and naval expeditions, he reorganized internal administration, revised taxes, renovated number of temples, patronized various arts, brought Devaram songs to light from of the closed rooms of Chidambaram Temple, and standardized inscriptions for recording history. Most of all, he took what Rajasimha left and built an architectural grandeur that stands proud and tall passing thousand years as an exposition of ingenuity and skilled craftsmanship.

Advertisements

6 Responses to யாழினி

 1. Suman says:

  Really worth the wait to see Yazhini in full glow!! Fabulous work!! Portrays the strenuous effort you have put in over these days to achieve this grand effect.. 🙂

 2. kiran says:

  lovely one mercy..It has come out very well..!! 🙂

 3. Kalyan says:

  WoW.. Wonderful.. tooooo good !! watz next ??? I shall prefer to see Rajaraja Cholan constructing our tanjai periya koil 😉

 4. @Suman: Nandri, nanbare 🙂

  @Kiran: Comments from fellow artist like you means very much to me… thanks… 🙂

  @Kalyan: Thank you 🙂 I was thinking Rajasiman building shore temple 😉 😛

 5. Vidhya says:

  Hello Mercy
  I am interested in the Tanjore Paintings will you be able to guide me?
  I have done couple but want to get a perfection. Have few questions on the materials and such.
  Thanks

 6. Meenakshi says:

  Mercy, your Tanjore paintings are absolutely incredible. The minute details and all the colors you use are stunning. It's so lovely to see that your stay close to Indian art forms. Thank you so much, I'm enjoying looking at your paintings.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: